Nowelizacja Pzp

nowelizacja Pzp

Trwają intensywne prace nad jedną z najważniejszy od kilku lat nowelizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp). Jej przyczyną – o czym już pisaliśmy [LINK] – jest konieczność wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych (dalej: dyrektywa klasyczna) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (dalej: dyrektywa sektorowa). Czasu pozostało już niewiele, gdyż zarówno dyrektywa klasyczna, jak i dyrektywa sektorowa przewidują, że co do zasady termin na wprowadzenie do polskiego porządku prawnego zawartych w nich przepisów upływa 18 kwietnia 2016 r.

Nowelizacja Pzp zamiast nowej ustawy

W Polsce w ostatnich kilku miesiącach nastąpiła zasadnicza zmiana koncepcji implementacji przywołanych dyrektyw. Pierwotnie bowiem zakładano, że zostanie przyjęta nowa ustawa, która zastąpi obecnie obowiązującą ustawę Pzp. Stosowny projekt ustawy został nawet przygotowany przez Urząd Zamówień Publicznych. Co ciekawe, aby uzasadnić potrzebę przyjęcia nowej regulacji wskazano, że ze względu na zakres i skalę zmian niecelowe byłoby dokonywanie kolejnej nowelizacji ustawy Pzp. W ciągu ostatnich kilkunastu lat przyjęto ich już bowiem kilkadziesiąt, a z każdą kolejną ustawa Pzp stawała się coraz mniej przejrzysta i wewnętrznie spójna. W konsekwencji ustawa Pzp wydaje się być dość skomplikowana w stosowaniu. Przygotowany przez Urząd Zamówień Publicznych projekt ustawy został skierowany do Sejmu RP, który jednak nie zajął się nim wobec upływu kadencji.

 

Nowelizacja Pzp już w Sejmie

Po wyborach rząd Premier Beaty Szydło nie zdecydował się na dalsze procedowania przygotowanego przez Urząd Zamówień Publicznych projektu nowej ustawy. Postanowiono bowiem, że w pierwszej kolejności do krajowego porządku prawnego zostaną implementowane przepisy dyrektywy klasycznej i  dyrektywy sektorowej, których wdrożenie jest obowiązkowe, a dopiero w przyszłości, po przeprowadzeniu stosownych analiz i konsultacji zostanie wypracowany projekt nowej ustawy. Wstępny projekt - datowany na 19 stycznia 2016 r. - ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: nowelizacja Pzp) został przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych. Projekt ten został skierowany do konsultacji publicznych. Konsultacje odbyły się w dniu 2 lutego 2016 r. Następnie w dniach 11-12 lutego 2016 r. miała miejsce konferencja uzgodnieniowa. Uwagi do projektu zgłosiło kilkadziesiąt różnego rodzaju podmiotów [LINK].

Po przeprowadzeniu stosownej procedury, w dniu 24 marca 2016 r. projekt nowelizacji Pzp wraz z projektami aktów wykonawczych został skierowany do Sejmu RP. W tych okolicznościach można pokusić się o wstępną analizę – wciąż jeszcze projektu – nowelizacji Pzp. Najważniejsze z planowanych zmian obrazuje poniższa tabela.

Nowelizacja Pzp

Jak zatem wyraźnie widać zakres zmian jest niezwykle szeroki i w zasadzie dotyka całej ustawy Pzp.  Z całą pewnością procedowana obecnie w Sejmie nowelizacja będzie miała istotny wpływ na wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych (zamawiających, wykonawców, podwykonawców itd.).  Już dziś pojawia się jednak szereg pytań dotyczących stosowania ustawy Pzp po wejściu w życie procedowanej obecnie nowelizacji Pzp. Na pytania te postaramy się odpowiedzieć na portalu nowezamowieniapubliczne.eu.

Z uruchomieniem takiego portalu nosiliśmy się już kilka miesięcy temu. Poczyniliśmy nawet pierwsze wpisy omawiające projekt przygotowywanej w tamtym czasie przez Urząd Zamówień Publicznych nowej ustawy prawo zamówień publicznych, która miała zastąpić obecnie obowiązującą ustawę Pzp. Ponieważ prace nad nową ustawą po wniesieniu jej do Sejmu RP de facto zostały zawieszone my również zawiesiliśmy publikowanie. Dziś, gdy nowelizacja Pzp jest już w Sejmie RP i niebawem może się stać obowiązującym prawem powracamy do jej omówienia. Zapraszamy na autorski blog Konrada Majewskiego dotyczący nowelizacji Pzp: nowezamowieniapubliczne.eu.

 

 Drukuj